Audítorské služby a štatutárny audit s návrhom riešení na zlepšenie

V podnikaní sa bežne vyskytujú situácie, kedy prichádza na rad využívanie audítorských a súvisiacich služieb. Tím spoločnosti Crowe poskytuje podnikateľom audítorské služby realizované v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, ako aj platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky. Medzi poskytovanými službami nájdu klienti aj štatutárny audit, ktorý je zameraný na kľúčové oblasti a riziká v danom podnikaní a pomáha zefektívňovať aj korporátne procesy . 

Audítorské služby s pridanou hodnotou

Spoločnosť Crowe poskytuje podnikateľom audítorské služby a ďalšie činnosti, v rámci ktorých zabezpečuje štatutárny audit individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok, overenie účtovných informácií, mimoriadny audit v prípade likvidácie spoločnosti, due diligence, fúzie, akvizície a transformácie spoločností, audit a previerku skupinových balíkov zostavených podľa slovenských účtovných predpisov, IFRS a iných štandardov, ako aj mnohé ďalšie služby v tejto oblasti. Všetky služby sú poskytované skúsenými profesionálmi so širokým know-how v tomto segmente.

Štatutárny audit a výhody nad rámec zákona

Vykonávanie štatutárnych auditov je bežnou praxou aj medzi slovenskými podnikateľmi a ich realizácia má svoj pevný účel v rámci podnikateľskej činnosti. Štatutárny audit od spoločnosti Crowe však prináša klientom viac, ako len splnenie si svojej zákonnej povinnosti. Metodika firmy je zameraná na kľúčové oblasti a riziká, ktoré následne slúžia ako podklad pre zostavenie spoľahlivých finančných výkazov. Identifikáciou slabých a rizikových miest v podnikaní a návrhmi na ich minimalizáciu a odstránenie tak môžu podnikatelia zefektívniť svoje vnútorné systémy, procesy a spôsoby kontroly. 

Štatutárny audit sa končí výsledkom, ktorým je výrok nezávislého audítora, na ktorý sa môže podnikatelia spoľahnúť a pomôže im posunúť sa vpred. 

Foto: elements.envato.com

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram