11 príplatkov, na ktoré môžete mať v práci nárok

Pracujete cez víkend, počas sviatkov, v sťaženom pracovnom prostredí alebo máte rozdelené smeny? V takom prípade máte nárok na príplatok. Dostať ho môžete aj za pedagogickú činnosť alebo za vedenie.

O príplatkoch pojednáva zákon č. 262/2006 Zb. zákonníka práce a ďalej tiež početné nariadenia vlády.

Príplatok za vedenie
Príplatok za nočnú prácu
Príplatok za prácu cez víkend
Je nárok na príplatok za prácu vo sviatok?
Príplatok za prácu nadčas
Príplatok za prácu v sťaženom pracovnom prostredí
Príplatok za rozdelenú smenu
Zvláštny príplatok pri práci v záťaži
Osobný príplatok v zamestnaní
Príplatok za priamu pedagogickú činnosť
Špecializačný príplatok pedagogického pracovníka

 1. Príplatok za vedenie
  Výška je stanovená podľa náročnosti práce vedúceho zamestnanca. Tým je myslený pracovník, ktorý organizuje, riadi a kontroluje prácu ostatných zamestnancov. Príplatok tiež patrí zástupcovi vedúceho zamestnanca, ak je zastupovanie podmienené osobitným právnym alebo organizačným predpisom.

Ďalej tiež prislúcha zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca, ale toto zastupovanie nie je jeho pracovnou povinnosťou. Zastupovať navyše musia dlhšie ako 4 týždne, na vyššom stupni konania av inom rozsahu. Nárok na príplatok za vedenie majú štátni zamestnanci.

Výška príplatku za vedenie
Existujú 4 riadiace stupne. Pokiaľ je na základe organizácie spoločnosti stupňov menej, výška príplatku sa odvíja podľa rozsahu a náročnosti riadenia. Percentuálna časť výšky príspevku je stanovená podľa platovej tarify najvyššieho platového stupňa, do ktorého vedúci zamestnanec spadá.

stupeň
5 až 30%

stupeň
15 až 40%

stupeň
20 až 50%

stupeň
30 až 60%

 1. Príplatok za nočnú prácu
  Nočnou prácou je podľa Zákonníka práce každý pracovný výkon, ktorý je konaný medzi 22:00 až 6:00. Zamestnanci v súkromnom sektore patria za každú hodinu strávenú prácou v noci príplatok ku mzde vo výške 10 % priemerného hodinového zárobku, pracovníci v štátnom sektore majú 20 %. Počíta sa navyše aj za časť hodiny.
 2. Príplatok za prácu cez víkend
  Príplatok za prácu v sobotu av nedeľu je o niečo vyšší ako ten, ktorý je poskytovaný za nočnej smeny. Pokiaľ budete pracovať cez víkend, v štátnom sektore dostanete za každú hodinu 25 % z priemerného hodinového zárobku av súkromnom minimálne 10 % s tým, že sa počítajú aj zlomky hodiny.

Príplatky v práci za víkend, nadčas, sviatok, za vedenie 2022

Zdroj: Shutterstock

 1. Je nárok na príplatok za prácu vo sviatok?
  Za prácu vo sviatok by malo byť zamestnancovi poskytnuté náhradné voľno. Zamestnanec sa však so zamestnávateľom môže namiesto toho dohodnúť na príplatku za prácu vo sviatok, ktorého výška bude 100 % priemerného hodinového zárobku. Aj tu sa počítajú časti a zlomky hodín.
 2. Príplatok za prácu nadčas
  Za prácu nadčas má zamestnanec nárok na 25 % priemerného hodinového zárobku, pokiaľ už tieto príplatky nie sú zahrnuté v mzde alebo plate. Namiesto príspevku je tiež možné čerpať náhradné voľno.
 3. Príplatok za prácu v sťaženom pracovnom prostredí
  Aby mohol byť poskytnutý príplatok, musí ísť o pracovné prostredie, v ktorom je výkon práce spojený s mimoriadnymi ťažkosťami, čo zapríčiňujú sťažujúce vplyvy. Medzi tie môžeme zaradiť napr. zvýšený tlak nad 400 kPa, riziko chemickej karcinogenity alebo rozdelenej smeny. Výška príplatku sa odvíja podľa miery rizika a intenzity pôsobenia sťažujúcich vplyvov. Zamestnanci v súkromnej sfére dostanú 10 % z minimálnej mzdy za každú hodinu práce v sťaženom prostredí.
 4. Príplatok za rozdelenú smenu
  Sťažujúcim vplyvom môže byť aj rozdelená smena na 2 alebo viac častí. Typické je to napr. pre zamestnancov dopravných podnikov. V praxi sa jedná o smenu, medzi ktorej dvoma alebo viacerými časťami je medzera s dĺžkou aspoň 2 hodiny. Za každú takúto zmenu náleží zamestnancovi príplatok vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku.
 5. Zvláštny príplatok pri práci v záťaži
  Na osobitný príplatok majú nárok štátni zamestnanci, ktorí pracujú v mimoriadnej neuropsychickej záťaži alebo u nich pri práci vzniká riziko ohrozenia zdravia alebo života. Práca je podľa miery záťaže rozdelená do 5 skupín.

skupina
500 až 1 300 Sk

skupina
750 až 2 500 Sk

skupina
1 250 až 5 000 Sk

skupina
1 880 až 7 500 Kč

skupina
2 500 až 10 000 Sk

 1. Osobný príplatok v zamestnaní
  Výška osobného príplatku by mala byť zahrnutá v platovom výmere. Ide o nenárokovú zložku platu štátnych zamestnancov, čo znamená, že nemusí byť priznaná. Zákonom nie je daná žiadna jednotná čiastka, v ktorej by bol osobný príplatok poskytovaný. Úlohu tu hrajú iba percentá:

až 50 % tarify najvyššieho stupňa v platovej triede môžu dostať zamestnanci, ktorí dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky alebo plnia väčší rozsah práce ako ostatní.
až 100 % tarify najvyššieho stupňa v platovej triede prináleží tým zamestnancom, ktorí sú všeobecne uznávanými odborníkmi a spadajú do 10. až 16. platovej triedy.

 1. Príplatok za priamu pedagogickú činnosť
  Náleží pedagogickým pracovníkom, čiže zamestnancom v štátnej sfére, ktorí nad rámec rozsahu hodín určených riaditeľom školy alebo zariadenia sociálnych služieb vykonávajú priamu vzdelávaciu, výchovnú, špeciálne pedagogickú a pedagogicko-psychologickú činnosť. Za každú hodinu nad rozsah im patrí príspevok vo výške dvojnásobku priemerného hodinového zárobku.
 1. Špecializačný príplatok pedagogického pracovníka
  Mesačný príplatok v rozmedzí 1 000 až 2 000 Sk dostane ten pedagogický pracovník a štátny zamestnanec, ktorý vykonáva okrem pedagogiky aj ďalšie špecializované činnosti, ku ktorým je nutná patričná kvalifikácia. Medzi špecializované činnosti môžeme zaradiť prevenciu sociálne patologických javov, špeciálnu pedagogiku v oblasti logopédie alebo environmentálnu výchovu.

Další články autora