Ako je to s trvalým pobytom v nájme a podnájme pri nesúhlase prenajímateľa

Prenajímatelia bytov sa niekedy bránia tomu, aby si ich nájomcovia v danej nehnuteľnosti zriadili trvalý pobyt. Obvyklým dôvodom sú obavy z exekúcie vybavenia bytu. Potrebujú nájomcovi na prepis trvalého pobytu súhlas majiteľa? A ako môže prenajímateľ ochrániť svoj majetok?

Pokiaľ je nájomca v exekúcii, nie vždy môže exekútor situáciu riešiť zrážkami zo mzdy. Rozhodnúť sa môže aj pre zabavenie majetku, na základe čoho môže vtrhnúť do nájomnej nehnuteľnosti. Tú našťastie zabaviť nemôže, pretože nie je v katastri nehnuteľností napísaná na nájomcu. Pravdepodobne sa však pokúsi zobrať vybavenie a práve to je jeden z dôvodov, prečo prenajímatelia nechcú, aby mali nájomcovia v ich byte či dome trvalý pobyt. Ten ale nemožno len tak zakázať.

Trvalý pobyt v nájme a podnájme
Ako o zmenu trvalého pobytu požiadať?
Kedy môže prenajímateľ zrušiť trvalý pobyt
Ako možno ochrániť majetok prenajímateľa pri exekúcii nájomcu?
Trvalý pobyt v nájme a podnájme
Trvalý pobyt v nájme prenajímateľ z hľadiska nového Občianskeho zákonníka zakázať nemôže, išlo by o skracovanie práv nájomcu. Zakázať ho navyše nemožno ani v nájomnej zmluve, také ustanovenie by bolo neplatné.

S platnou nájomnou zmluvou teda môže nájomca kedykoľvek zájsť na úrad a nechať si prepísať trvalý pobyt na adresu nájmu. Pobyt bude zaevidovaný aj napriek nesúhlasu prenajímateľa.

Zložitejšie je však získanie trvalého bydliska pre tých, ktorí žijú v spolubývaní alebo družstevnom byte a majú status podnájomcu. Pokiaľ sa bude chcieť podnájomník prihlásiť na trvalý pobyt, ohlasovňa všetko nahlási majiteľovi nehnuteľnosti. Ak ten ohlasovni oznámi, že žiadny súhlas neudelil, ohlasovňa sa môže ozvať nájomcovi s tým, aby oznámil, či je podnájomná zmluva platná a prípadne udelil súhlas s užívaním bytu.

Aké vysoké máte nájomné aj s poplatkami?

Do 8000 Sk
8000 – 11 000 Sk
11 000 – 14 000 Sk
14 000 – 17 000 Sk
17 000 – 20 000 Sk
Viac ako 20 000 Sk
Celkom hlasovalo: 68089
Ako o zmenu trvalého pobytu požiadať?
Zmenu trvalého pobytu je možné vybaviť na ohlasovni v mieste nového trvalého pobytu, teda na mestskom úrade či na úrade mestskej časti alebo obvodu. Aby evidencia adresy trvalého pobytu prebehla bez problémov, musí byť predložený občiansky preukaz a buď doklad o vlastníctve bytu, alebo doklad oprávňujúci na užívanie bytu – v prípade majiteľa bytu teda výpis z katastra nehnuteľností, v prípade nájomcu nájomná zmluva alebo písomný a úradne overený súhlas majiteľa . Potom už stačí len vyplniť prihlasovací list na trvalý pobyt a potvrdiť súhlas so zmenou vlastnoručným podpisom.

Následný proces spracovania žiadosti môže trvať aj pár týždňov, všetko sa odvíja od vyťaženosti konkrétnej ohlasovne v mieste nového trvalého pobytu. Po zmene trvalého bydliska je nutné do 15 dní požiadať o nový občiansky preukaz, vlastníci motorového vozidla potom tiež musia do 10 dní zmeniť zápis v registri vozidiel. Informovaný by mal byť aj zamestnávateľ, mobilný operátor, poskytovatelia ďalších služieb, ale aj poisťovňa či správa sociálneho zabezpečenia.

Čítajte tiež: Exekúcia na vaše nájomníkmi: ako ochrániť svoj majetok?

Kedy môže prenajímateľ zrušiť trvalý pobyt
Už nahlásený trvalý pobyt v prenajatom byte napriek tomu je za určitých podmienok možné zrušiť. Prenajímateľ v takom prípade musí na príslušnom obecnom úrade, úrade mestskej časti či úrade mestského obvodu vzniesť návrh na zrušenie trvalého pobytu a riadne ho odôvodniť. V zásade sa jedná o tri možnosti, ktoré plynú zo zákona:

Trvalý pobyt môže byť v prenájme zrušený, pokiaľ nehnuteľnosť bola odstránená, zanikla alebo prestala spĺňať podmienky na užívanie za účelom bývania.
Pokiaľ nájomná zmluva skončila a nájomca sa odsťahoval, ale nový trvalý pobyt si inde nevybavil.
Prenajímateľ môže navrhnúť zrušenie trvalého pobytu nájomcovi, ak sa zistí, že bol nahlásený na základe neplatných alebo dokonca falšovaných dokladov.
Ako možno ochrániť majetok prenajímateľa pri exekúcii nájomcu?
Bohužiaľ, aj to sa môže stať. Pokiaľ chcete byť ako prenajímateľ dostatočne ochránení v situácii, keď do vami prenajímaného bytu vtrhne exekútor a rozhodne sa zabavovať majetok, nikdy nezabudnite k nájomnej zmluve dokladať aj odovzdávací protokol. V ňom by malo byť jasne uvedené, s akým nábytkom a spotrebičmi sa byt prenajíma. Ideálne by mal obsahovať aj fotodokumentáciu.

Real estate low rise construction building exterior in new residential area for sale blue sky sunny background. Urban development concept image

Štefan Smoleja, vedúci právneho oddelenia spoločnosti UlovDomov.cz., tiež radí: „Prenajímatelia by si tiež mali uchovávať účtenky od vybavenia bytu, vďaka ktorým je možné neskôr preukázať jeho vlastníctvo. Možností je taktiež prenajímať byt bez vybavenia. V neposlednom rade by si majitelia bytu mali pravidelne kontrolovať, či nájomca nie je v exekúcii. S tým im pomáha napríklad aj náš jednoduchý nástroj na preverenie rizikovosti osôb.“ Zaistiť si možno aj výpis z registra exekúcií.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram