Ako získať príspevok na začiatok podnikania od úradu práce?

Ste v evidencii úradu práce a chystáte sa založiť svoje vlastné podnikanie? Pracovný úrad vám môže pomôcť so štartom finančne. Kto na príspevok dosiahne?

Poskytovanie príspevkov úradom práce za účelom zriadenia spoločensky pracovného miesta upravuje zákon o zamestnanosti § 113. Získaniu príspevku predchádza splnenie dosť náročných podmienok, preto len malému percentu žiadateľov je vyhovené.

Aké podmienky musí uchádzač splniť pre nárok na príspevok na zriadenie pracovného miesta?
Ako o príspevok požiadať?
Preklenovací príspevok na pokrytie prevádzkových nákladov
Príspevok na podnikanie

Spoločensky pracovným miestom sa myslí také miesto, ktoré zamestnávateľ obsadzuje evidovanými uchádzačmi o zamestnanie na úrade práce. Ale aj také, ktoré uchádzač o zamestnanie zriadil po dohode s úradom práce za účelom výkonu samostatnej zárobkovej činnosti. Druhý prípad podrobne rozoberieme v našom článku.

Aké podmienky musí uchádzač splniť pre nárok na príspevok na zriadenie pracovného miesta?
Pri schvaľovaní príspevkov pre budúcich podnikateľov sa posudzuje stav nezamestnanosti v danom okrese. Pre získanie príspevku je nutné, aby podiel nezamestnaných osôb v mieste žiadateľovho bydliska bol za predchádzajúci mesiac nižší, než podiel nezamestnaných v SR. Príspevok poskytne pracovný úrad v maximálnej výške štvornásobku priemernej mzdy za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka (teda 155 644 Sk).

Inak je to za situácie, keď úroveň nezamestnanosti v mieste bydliska žiadateľa dosahuje minimálne priemernú hodnotu nezamestnanosti v SR, vtedy môže budúci podnikateľ získať príspevok až vo výške šesťnásobku priemernej mzdy za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka (teda 233 466 Sk).

Kalkulačka pomoci v nezamestnanosti 2022
Ako o príspevok požiadať?
O príspevok na zriadenie pracovného miesta za účelom podnikania môže záujemca žiadať prostredníctvom formulára podaného na spádové pracovisko úradu práce. V tejto dobe podania musí byť žiadateľ evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a svoju samostatne zárobkovú činnosť začať až po schválení príspevku úradom práce.

Suma, ktorú ÚP poskytne, slúži podnikateľovi prevažne na úhradu nákladov so zriadením pracovného miesta (technika, nábytok prevádzky, náradia) a nemožno ju využívať na nákup tovaru, ktorý sa následne bude predávať zákazníkom.

Úrad práce žiadosť individuálne posúdi a vydá rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno inak odvolať.

Samotná zaslaná žiadosť nestačí. Spoločne s ňou musí fyzická osoba doložiť niekoľko príloh, ktoré pomôžu úradu práce pri rozhodovaní o priznaní príspevku.

Prílohy k žiadosti:

Potvrdenie o bezdlžnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní
Podnikateľský zámer
Doklad o zriadení finančného účtu
Charakteristika pracovného miesta
Doklad, ktorý potvrdzuje vzťah podnikateľ k objektu, kde bude samostatne zárobková činnosť vykonávaná
Prehľad súčasných a plánovaných príjmov a výdavkov
Doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa
Zoznam nákladov potrebných na zriadenie pracovného miesta
A ďalšie dokumenty, ktoré si môže vyžiadať ÚP k individuálnej žiadosti
TIP: Hradí za vás úrad práce sociálne a zdravotné poistenie?

Preklenovací príspevok na pokrytie prevádzkových nákladov
Na úhradu prevádzkových nákladov môže budúcemu podnikateľovi pomôcť získanie tzv. preklenovacieho príspevku. Úrad práce poskytne príspevok najdlhšie na dobu 5 mesiacov v maximálnej výške 0,25-násobku priemernej mzdy za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roka.

Rozhodovanie o výške príspevku má na starosť iba úrad práce a rovnako ako pri predchádzajúcom príspevku sa proti stanovisku ÚP nemožno odvolať. Fyzická osoba si o preklenovací príspevok môže zažiadať prostredníctvom tohto formulára.

Za prevádzkové náklady, sa na účely príspevku považuje:

Nájomné a služby s ním spojené, s výnimkou nájomného za bytovú jednotku a služieb s ním spojených
Náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov
Náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná samostatná zárobková činnosť, pokiaľ je tento objekt vo vlastníctve samostatne zárobkovo činnej osoby a náklady súvisia s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram