Zamestnávanie cez agentúry práce: Na čo pozor?

S prívalom ukrajinských utečencov sa obsadí plno pracovných miest. Niektoré si navyše vezmú pod svoje krídla agentúry práce. Ako spoznať, či ide o solídnu agentúru?

Agentúry majú za úlohu uchádzačom o zamestnanie sprostredkovať prácu. Aby vôbec mohlo dôjsť k sprostredkovaniu zamestnania, musí mať daná agentúra povolenie na činnosť. Zamestnanci navyše nesmú byť nijako ochudobnení o svoje práva.

Dozviete sa:

Ako funguje zamestnanie cez pracovnú agentúru?
Ako zistím, že agentúra práce má oprávnenie sprostredkovať zamestnanie?
Je možné sprostredkovávať zamestnanie bez povolenia?
Čo hrozí firme, ktorá si od nesolidnej agentúry prenajme zamestnancov?
Ako je to so zamestnávaním cudzincov cez agentúry práce?
Ako funguje zamestnanie cez pracovnú agentúru?
Dobré je vedieť, že uchádzač o zamestnanie uzatvára pracovnú zmluvu, prípadne DPP alebo DPČ priamo s agentúrou práce. Tá mu nájde prácu, do ktorej ho vyšle, ale v nájdenej firme zamestnanec už zmluvu nemá. Firma (užívateľ) si totiž pracovníkov od agentúry v podstate prenajíma.

Napriek tomu nie je možné, aby boli zamestnancom akokoľvek skracované práva. Zmluva alebo dohoda musí mať vždy písomnú formu a obsahovať všetky náležitosti podľa Zákonníka práce. Agentúra si navyše nesmie nič odoberať zo zamestnancovi mzdy alebo odmien.

Čítajte tiež: Čo sa v pracovnej zmluve neoplatí prehliadnuť?

Agentúry práce a zamestnávania cudzincov: na čo pozor

Zdroj: Depositphotos

Aké máte skúsenosti s úradom práce?

Pozitívne
Neutrálne
Negatívne
Celkom hlasovalo: 38457
Ako zistím, že agentúra práce má oprávnenie sprostredkovať zamestnanie?
Úrad práce vedie verejne prístupný zoznam agentúr práce, ktoré majú potrebné povolenie na svoju činnosť. Z neho sa okrem iného každý dozvie, či má agentúra aj povolenie na to, aby v rámci sprostredkovania zamestnania sama zamestnávala fyzické osoby za účelom ich pridelenia k užívateľovi alebo či agentúre treba nebola pozastavená činnosť.

Okrem overenia prostredníctvom internetu má agentúra aj „papier“ na to, že môže prevádzkovať svoju činnosť (povolenie vydané generálnym riaditeľstvom Úradu práce) a pokiaľ sama zamestnáva fyzické osoby, ktoré potom prideľuje k užívateľom, musí byť aj poistená pre prípad úpadku. Tieto dokumenty (vrátane podkladov preukazujúcich, že prideľovaní zamestnanci môžu zdržiavať a pracovať na území SR) je vhodné si od agentúry vyžiadať predtým, než s ňou užívateľ začne spolupracovať.

Solídna agentúra práce tieto podklady poskytuje v podstate automaticky. Ďalej existujú rôzne asociácie, ktoré svojich členov zaväzujú k dodržiavaniu rôznych etických kódexov, čo pri vyberaní agentúry tiež môže pomôcť (napr. existuje Asociácia pracovných agentúr alebo Asociácia poskytovateľov personálnych služieb).

Navyše tak ako vo všetkých odboroch, existujú aj medzi agentúrami práce zavedené „veľké značky“, ktoré na trhu pôsobia dlhodobo a môžu byť zárukou vyššej solídnosti.

Je možné sprostredkovávať zamestnanie bez povolenia?
Sprostredkovávať zamestnanie bez príslušného povolenia nie je možné. V základe platí, že ak by taká pseudoagentúra (ako právnická osoba) fungovala bez príslušného povolenia a nedovolene sprostredkovávala zamestnanie, hrozila by jej pokuta až 2 000 000 Sk.

Čítajte tiež: Ako sa k vám nesmie správať personálna agentúra?

Čo hrozí firme, ktorá si od nesolidnej agentúry prenajme zamestnancov?
V takom prípade sa zo strany pseudoagentory jedná o tzv. zastreté sprostredkovanie. V prípade, že si užívateľ prenajme zamestnanca od spoločnosti, ktorá nemá oprávnenie prácu sprostredkovávať a zamestnanca akokoľvek úlohovať a riadiť, hrozí pokuta nielen pseudoagentúre, ale aj jemu. Minimálna výška pokuty je 50 000 Sk. Suma sa však u právnických osôb môže vyšplhať až na 10 000 000 Sk.

Zastreným sprostredkovaním zamestnania sa rozumie činnosť, keď pseudoagentúra prenajíma pracovnú silu inej osobe bez toho, aby boli dodržané podmienky pre sprostredkovanie zamestnania. Ide o situácie, keď sú vzťahy medzi pseudoagentúrou a užívateľom formálne maskované ako obchodné (poskytovanie služieb, vykonávanie diel a pod.), kedy pseudoagentúra formálne dodáva napr. stavebné služby alebo projekty na kľúč, v skutočnosti však len poskytuje kapacitu svojich pracovníkov bez toho, že by mala vôľu ich nejako skutočne úlohovať a riadiť. Za takéto konanie hrozí ako pseudoagentúre tak užívateľovi pokuta, pričom u právnických osôb ide až o 10 000 000 Sk a minimálna výška pokuty je 50 000 Sk.

Portrait of young smiling woman looking at camera with crossed arms. Happy girl standing in creative office. Successful businesswoman standing in office with copy space.

Čítajte tiež: Viete, aké sú riziká práce na čierno? Inšpekcia práce udelila za nelegálnu prácu pokutu presahujúcu 190 miliónov českých korún

Ako je to so zamestnávaním cudzincov cez agentúry práce?
U cudzincov si treba skontrolovať, že môžu v SR zdržiavať a pracovať. Pokiaľ totiž agentúra pridelí k užívateľovi cudzinca, ktorý nemá príslušné oprávnenie, ručí za prípadnú pokutu (pri splnení ďalších podmienok) udelenú agentúre priamo užívateľ. Pokuta je rovnaká ako u zastreného sprostredkovania zamestnania, teda až 10 000 000 Sk u právnickej osoby, minimálne však 50 000 Sk.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram