Problémy v práci v preddôchodkovom veku

Zamestnanci v preddôchodkovom veku by nemali hneď pri ekonomických problémoch zamestnávateľa voliť odchod do predčasného dôchodku. Aké sú možnosti?

Kto má riadny dôchodkový vek vyšší ako 63 rokov, ten môže odísť do predčasného dôchodku najskôr v 60 rokoch. Občania majúci nižší dôchodkový vek môžu odísť do predčasného dôchodku najskôr tri roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku.

Možnosť žiadať o dôchodok nie je výpovedný dôvod
Zamestnanci v preddôchodkovom veku, ktorí už môžu žiadať o predčasný dôchodok, poberajú ochranu podľa Zákonníka práce ako ostatní zamestnanci. Dosiahnutie požadovaného veku na priznanie predčasného dôchodku v žiadnom prípade legislatívnu ochranu zamestnanca neznižuje. Zamestnávateľ teda nemôže dať zamestnancovi výpoveď z toho titulu, že si už môže žiadať o dôchodok.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba podľa taxatívne uvedených dôvodov v Zákonníku práce, v praxi najčastejšie pre nadbytočnosť podľa § 52 písmena c). V takom prípade vzniká nárok na odstupné a plynie dvojmesačná lehota. Výpovedná lehota pritom plynie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Zamestnanec je teda po dobu niekoľkých mesiacov finančne zaistený. Rozhodne sa teda v praxi nevypláca v preddôchodkovom veku súhlasiť s dohodou o ukončení pracovného pomeru, na základe ktorej môže byť pracovný pomer ukončený veľmi rýchlo.

Kedy vás zamestnávateľ môže vyhodiť?
Aké vysoké je odstupné?
V prípade obdržania výpovede kvôli rušeniu zamestnávateľa, premiestneniu zamestnávateľa alebo nadbytočnosti zamestnanca patrí odstupné, ktorého výška je odstupňovaná podľa dĺžky trvania pracovného pomeru.

Vo výške jednonásobku priemerného zárobku zamestnanca patrí odstupné, pokiaľ pracovný pomer trval u zamestnávateľa menej ako jeden rok.
Vo výške dvojnásobku priemerného zárobku zamestnanca patrí odstupné, ak pracovný pomer trval u zamestnávateľa aspoň jeden rok a menej ako dva roky.
Vo výške trojnásobku priemerného zárobku zamestnanca patrí odstupné, keď pracovný pomer trval u zamestnávateľa aspoň dva roky.
Nárok na predčasný dôchodok a výpoveď pre nadbytočnosť

Zdroj: Shutterstock

Prečo sa registrovať na úrade práce?
V prípade ukončenia pracovného pomeru v preddôchodkovom veku je z finančného hľadiska as ohľadom na mesačnú sumu starobného dôchodku vhodné sa najskôr zaregistrovať na úrade práce.

Občania starší ako 55 rokov majú nárok na podporu v nezamestnanosti po dobu 11 mesiacov. V prípade obdržania odstupného sa výplata pomoci v nezamestnanosti o príslušné mesiace posúva. Celková podporná doba, počas ktorej patrí pomoc v nezamestnanosti, je však stále 11 mesiacov.

Prvé dva mesiace predstavuje pomoc v nezamestnanosti 65 % priemerného čistého príjmu, v ďalších dvoch mesiacoch potom 50 % priemerného čistého príjmu a nasledujúce mesiace potom 45 % priemerného čistého príjmu.

Doba poberania pomoci v nezamestnanosti sa hodnotí do doby poistenia ovplyvňujúce mesačnú sumu starobného dôchodku. Občania v preddôchodkovom veku, ktorí nevolia ihneď predčasný dôchodok, ale registrujú sa najskôr na úrade práce, získajú vyššiu dobu poistenia a súčasne si znížia krátenie za predčasnosť, pokiaľ sa im nepodarí nájsť nové zamestnanie a po vyčerpaní podpornej doby budú voliť práve odchod do predčasného dôchodku . Rozdiel vo výške dôchodku je citeľný, ako si vypočítame v praktickom príklade.

Praktický príklad: predčasný dôchodok a evidencia na prácaku
Pán Karel získal dobu poistenia v rozsahu 42 rokov a 245 dní a mal osobný vymeriavací základ (priemernú mesačnú mzdu za odpracované roky) vo výške 36 000 Sk. Pán Karel odišiel v januári 2022 do predčasného dôchodku, krátenie za predčasnosť je 8,4 % z výpočtového základu (za 8 x 90 začatých kalendárnych dní predčasnosti). Mesačný dôchodok pána Karla činí 15 929 Sk. Pri výpočte predčasného dôchodku sa počíta doba poistenia 42 rokov, pretože sa hodnotí iba celé ukončené roky.

Ako odísť až o 5 rokov skôr do dôchodku bez zbytočných strát?
Pani Lenka skončila v práci v januári a do predčasného dôchodku odíde v decembri 2022, v medziobdobí je v evidencii na úrade práce. Osobný vymeriavací základ má tiež 36 000 Sk a dobu poistenia získala 43 rokov, pretože evidenciou na úrade práce ukončila ďalší celý rok poistenia. Krátenie výpočtového základu bude predstavovať 3,6 % (za 4 x 90 začatých kalendárnych dní predčasnosti). Mesačný predčasný dôchodok pani Lenky bude činiť 17 317 Kč.

Pani Lenka má mesačný predčasný dôchodok vyšší o 1 388 Kč ako pán Karel, evidencia na úrade práce sa teda pani Lenke finančne vyplatila.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram