Zdravotné poistenie osôb bez zdaniteľných príjmov v príkladoch

Každý občan s trvalým pobytom v SR musí byť poistený u jednej zo zdravotných poisťovní pôsobiacich na trhu. Kto je na účely platenia zdravotného poistenia osobou bez zdaniteľných príjmov? Čo je dobré vedieť o výpočte zdravotného poistenia?

Osobou bez zdaniteľných príjmov je v registri svojej zdravotnej poisťovne vedený každý, kto nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo štátnym poistencom. Osoby bez zdaniteľných príjmov sú v praxi najčastejšie: nezamestnaní občania, ktorí nie sú v evidencii na úrade práce, ľudia v domácnosti, študenti starší ako 26 rokov (existuje výnimka pre doktorandov), ľudia iba s pasívnymi príjmami.

Súbeh kategórií nie je možný
Príklad 1) Zmena zamestnania
Príklad 2) Prvá platba ako OBZP
Príklad 3) Rozdielne príjmy a rovnako vysoké zdravotné poistenie
Príklad 4) Rozdielna majetková situácia
Zdravotné poistenie osôb bez zdaniteľných príjmov v príkladoch

Súbeh kategórií nie je možný
Niektorí občania sú v registri svojej zdravotnej poisťovne vedení v dvoch kategóriách (napr. zamestnanec a SZČO, SZČO a štátny poistenec alebo štátny poistenec a zamestnanec. V praxi je možné byť dokonca v troch kategóriách (napr. zamestnaný starobný dôchodca, ktorý súčasne podniká). Osoba bez zdaniteľných príjmov však nemôže byť vedená už v žiadnej inej kategórii.

Príklad 1) Zmena zamestnania
Pani Lucia skončila v zamestnaní vzájomnou dohodou so zamestnávateľom k 15. 4. 2022 a do nového zamestnania nastúpi 2. 5. 2022. Tie dva týždne od skončenia jedného zamestnania a nástupu do druhého zamestnania chce využiť na načerpanie síl do novej práce. Pani Lucia je v registri svojej zdravotnej poisťovne vedená ako zamestnanec v apríli aj v máji. Za 14 poistne nevyriešených dní si nemusí sama zdravotné poistenie platiť ako osoba bez zdaniteľných príjmov. Povinnosť platiť zdravotné poistenie ako OBZP vzniká, pokiaľ táto skutočnosť trvá po celý kalendárny mesiac.

Príklad 2) Prvá platba ako OBZP
Pán Jaroslav má aktuálne iba pasívne príjmy z kapitálového majetku podľa § 8 zákona o dani z príjmu. Z týchto príjmov sa neplatí zdravotné poistenie a pán Jaroslav je v registri svojej zdravotnej poisťovne od marca vedený iba ako OBZP, v predchádzajúcich mesiacoch bol ešte zamestnancom. Prvýkrát za marec si musel pán Jaroslav sám platiť zdravotné poistenie, a to do 8. apríla. Osoby bez zdaniteľných príjmov platia zdravotné poistenie za príslušný mesiac do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Čítajte tiež: Ako sa menia zálohy na zdravotnom a sociálnom u SZČO a OBZP v roku 2022?

Príklad 3) Rozdielne príjmy a rovnako vysoké zdravotné poistenie
Pani Karolína a pani Eva majú iba príjmy z nájmu podľa § 9 zákona o dani z príjmu. Pani Karolína má ročné príjmy vo výške 780 000 Sk a pani Eva má ročné príjmy vo výške 390 000 Sk. Vzhľadom na to, že ani pani Karolína ani pani Eva nespĺňajú žiadnu zo zákonných podmienok, aby boli v registri svojej zdravotnej poisťovne vedené ako štátni poistenci, tak si musia samy platiť zdravotné poistenie ako osoby bez zdaniteľných príjmov. Mesačná platba OBZP je 13,5 % z minimálnej mzdy, v roku 2022 teda v sume 2 187 Kč (13,5 % z 16 200 Kč). Obe pani platia na zdravotnom poistení rovnako vysokú mesačnú sumu, hoci má pani Karolína príjmy dvojnásobne vysoké oproti pani Eve. Výška príjmu podliehajúcemu dani z príjmu nie je pre mesačnú platbu zdravotného poistenia osôb bez zdaniteľných príjmov smerodajná.

Príklad 4) Rozdielna majetková situácia
Pán Jakub má niekoľko nehnuteľností, nemá žiadne dlhy a aktuálne je osobou bez zdaniteľných príjmov rovnako ako pán Lukáš, ktorý žije v nájme, a ešte má niekoľko dlhov vo finančných inštitúciách. Obaja pánová platia zdravotné poistenie ako osoby bez zdaniteľných príjmov v sume 2 187 Kč mesačne. Majetková a rodinná situácia nemá žiadny vplyv na výšku platby pre osoby bez zdaniteľných príjmov na zdravotnom poistení.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram